Awanse


Prace doktorskie wykonane w KGHiBR

2020

Maciej Jerzy Bernacki – Biotechnologiczne aspekty śmierci komórki zależnej od białek LSD1, EDS1 i PAD4 u Populus tremula x tremuloides oraz Arabidopsis thaliana. 17.07.2020.

Mateusz Matuszkiewicz – Regulatory programowanej śmierci komórki a reakcja rośliny na nicienie pasożytnicze. 17.07.2020.

2019

Paweł Osipowski – Składanie, adnotacja i genomika porównawcza sekwencji genomów linii B10 ogórka. 22.06.2019.

Małgorzata Targońska – Ocena zróżnicowania genetycznego w rodzaju Secale z wykorzystaniem różnych rodzajów markerów molekularnych. 28.04.2019.

Renata Słomnicka – Wybrane aspekty genetycznego podłoża odporności ogórka (Cucumis sativus L.) na kanciastą plamistość wywoływaną przez Pseudomonas syringae pv. lachrymans28.03.2019.

2018

Marcin Olszak – Opracowanie podstaw metodycznych biotechnologicznego wykorzystania indukowanych totipotencjalnych komórek macierzystych ogórka. 28.03.2018.

Damian Witoń – Rola kinazy aktywowanej mitogenami 4 (MPK4) w regulacji wzrostu, rozwoju i odpowiedzi na stresy abiotyczne w topoli Populus tremula x tremuloides. 14.03.2018.

2017

Beata Bakera – Analiza strukturalna i ekspresyjna wybranych genów kodujących biosyntezę cyklicznych kwasów hydroksymowych u żyta zwyczajnego (Secale cereale L.). 29.09.2017.

Tomasz Mróz – Analiza strukturalna genomu mitochondrialnego linii B i identyfikacja genów ulegających specyficznej ekspresji u mutantów mitochondrialnych MSC ogórka (Cucumis sativus L.). 12.07.2017.

Konrad Zieliński – Podstawy metodyczne transformacji ogórka wysokocząsteczkowym DNA. 29.06.2017.

2015

Kohei Yagi – Molecular cytogenic and chromosome evolution analyses within the genus Cucumis22.12.2015

2014

Magdalena Górecka – Między- i wewnątrzkomórkowe sygnały regulujące ekspresję peroksydazy askorbinianowej 2 oraz odpowiedzi aklimatyzacyjne i obronne u roślin wyższych (praca doktorska wykonana w KGHiBR i obroniona w IBB PAN, Warszawa). 14.09.2014

Paweł Burdiak – Charakterystyka funkcjonalna rodziny kinaz receptoropodobnych bogatych w cysteinę (CRK) u Arabidopsis thaliana (praca doktorska wykonana w KGHiBR i obroniona w IBB PAN, Warszawa) 19.08.2014

Piotr Gawroński – Molekularna, fizjologiczna i bioinformatyczna analiza sygnałów komórkowych regulujących odpowiedzi na stresy biotyczne i abiotyczne u roślin wyższych (praca doktorska wykonana w KGHiBR i obroniona w IBB PAN, Warszawa). 17.06.2014

Cezary Kowalczuk – Analiza funkcjonalna sekwencji różnicujących linie ogórka (Cucumis sativus L.) o odmiennych typach płci. 23.04.2014

2013

Weronika Wituszyńska – Genetyczne oraz molekularne mechanizmy kontrolujące programowaną śmierć komórki oraz przystosowanie roślin w odpowiedzi na stresy abiotyczne (praca doktorska wykonana w KGHiBR i obroniona w IBB PAN, Warszawa). 13.06.2013

2011

Magdalena Guzowska-Nowowiejska – Dynamika transkryptomu chloroplastowego ogórka (Cucumis sativus L.) w warunkach stresów abiotycznych. 26.01.2011

Aneta Hromada-Judycka – Analiza subtrakcyjna GDDSC reakcji niedojrzałych zarodków żyta ozimego (Secale cereale L.) w kulturze in vitro13.04.2011

Rafał Wóycicki – Sekwencjonowanie i adnotacja strukturalna genomu jądrowego ogórka (Cucumis sativus L.). 25.05.2011.

Monika Dobrzyńska – Haploidalne kultury zawiesinowe ogórka – otrzymywanie i wykorzystanie w biotechnologii roślin. 15.06.2011

Anna Hawliczek-Strulak – Identyfikacja markerów molekularnych genów przywracających płodność oraz charakterystyka locus Rfo w wybranych materiałach Raphanus sativus L. 14.12.2011

2010

Magdalena Święcicka – Analiza ekspresji genów indukowanych w korzeniach pomidora porażonych mątwikiem ziemniaczanym. 03.03.2010

Magdalena Czarny – Analiza funkcjonalna wybranych genów uczestniczących w metabolizmie wtórnym pomidora i indukowanych przez mątwika ziemniaczanego [Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens]. 24.11.2010

2009

Joanna Dąbrowska-Bronk – Próba identyfikacji funkcji potencjalnych składników mechanizmu przekazywania sygnałów po infekcji korzeni pomidora przez mątwika ziemniaczanego. 04.11.2009

2008

Anna Gruszczyńska – Analiza molekularna reakcji niedojrzałych zarodków żyta ozimego (Secale cereale L.) w kulturze in vitro ze szczególnym uwzględnieniem genów związanych z somatyczną embriogenezą 01.10.2008.

2006

Wojciech Gutman – Konstrukcja i mapowanie biblioteki BAC u ogórka (Cucumis sativus L.). 20.09. 2006.

Ewa Siedlecka
 – Analiza DSC linii ogórka (Cucumis sativus L.) różniących się płcią. 6.12.2006.

Helena Olczak-Woltman
 – Podstawy genetyczne hodowli odpornościowej ogórka (Cucumis sativus L.) na bakteryjną kanciastą plamistość (Psuedomona syringae pv. lachrymans Young et al.). 17.10.2006.

2005

Anita Wiśniewska – Analiza molekularna wybranych genów ogórka (Cucumis sativus L.) ulegających ekspresji podczas embriogenezy somatycznej. 23.03.2005.

Justyna Witkowicz – AFLP tagging genów ogórka (Cucumis sativus L). 8.07.2005.

Monika Delis – Optymalizacja metod transformacji papryki (Capsicum annuum L.). 8.07.2005.

2004

Magdalena Kowalczyk – Analiza porównawcza produktów ekspresji genów w pąkach kwiatowych ogórka (Cucumis sativus L.). 09.07.2004.

Hanna Bolibok – Analiza molekularna reakcji w kulturze in vitro niedojrzałych kwiatostanów żyta ozimego (Secale cereale L.) przy użyciu markerów mikrosatelitarnych. 06.12.2004.

Sabina Zuzga – Metody transformacji ogórka (Cucumis sativus L.) w modelu cytokininowym embriogenicznej kultury zawiesinowej. 06.12.2004.

Robert Malinowski – Analiza udziału ekspresji genów endotransglikozylaz/hydrolaz ksyloglukanu (XHT) w embriogenezie somatycznej ogórka (Cucumis sativus L.). 20.10.2004.

2003

Joanna Sztangret – Podstawy analizy genetycznej zawartości związków karotenoidowych w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duch.). Perspektywy wykorzystania mieszańców F1. 10.07.2003.


Prace habilitacyjne wykonane w KGHiBR

2016

Hanna Bolibok-Brągoszewska  – Opracowanie markerów molekularnych, ich charakterystyka oraz zastosowanie do konstrukcji map genetycznych bardzo wysokiej gęstości i poznania struktury zróżnicowania genetycznego żyta (Secale cereale L.). 24.06.2016
dr hab. nauk biologicznych, dyscyplina biotechnologia, Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii, UMCS Lublin

2011

Maria Szwacka – Właściwości linii transgenicznych ogórka (Cucumis sativus L.) wytwarzających taumatynę. 26.10.2011
dr hab. nauk rolniczych, WOBiAK SGGW w Warszawie

2008

Marcin Filipecki – Efekty metaboliczne stosowania zaawansowanej biotechnologii u roślin uprawnych na przykładzie ogórka. 27.03.2008
dr hab. nauk biologicznych w zakresie biotechnologii, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2007

Grzegorz Bartoszewski – Organizacja i zmienność genomu mitochondrialnego ogórka (Cucumis sativus L.). 12.12.2007
dr hab. nauk biologicznych w zakresie biotechnologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMCS Lublin

2006

Wojciech Pląder – Sequencing and analysis of cucumber (Cucumis sativus L.) chloroplast genome. 1.12.2006
dr hab. nauk biologicznych w zakresie biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2004

Wojciech Burza – Niektóre, ważne dla biotechnologii, aspekty sterowania procesem morfogenezy w kulturze in vitro roślin 08.06.2004
dr hab. nauk biologicznych w zakresie biotechnologii, Wydział Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu.