Program


Poniżej przedstawiamy program konferencji.
Szczegółowy program można pobrać w wersji pdf – pobierz

21.09.2021, wtorek

19:00Rejestracja (hol hotelu Ikar)

22.09.2021, środa

* wystąpienie on line

8:30-9:00Rejestracja
9:00-11:00 Sesja I Inauguracyjna: 100-lecie KGHiBR SGGW
Prowadzący: Hanna Bolibok-Brągoszewska
9:00-9:40Hanna Bolibok-Brągoszewska Powitanie, wystąpienia przedstawicieli władz
9:40-9:50Jacek Łukasik Prezentacja firmy CeGaT GmbH
9:50-10:30Monika Rakoczy-Trojanowska Historia i stan obecny KGHiBR
10:30-11:00Wojciech Pląder Wykład inauguracyjny: Genomiczne konsekwencje różnych metod generowania zmienności u ogórka
11:00-11:30Przerwa kawowa
11:30-13:30 Sesja II: Zielona biotechnologia w ulepszaniu roślin użytkowych
Prowadzący: Stanisław Karpiński/Wojciech Pląder
11:30-12:00Dariusz Grzebelus W poszukiwaniu genetycznych determinant rozwoju korzenia spichrzowego marchwi
12:00-12:30Ewa Mellerowicz* Optimizing hardwoods species for biofuels by altering matrix polysaccharides
12:30-12:50Renata Słomnicka Poszukiwanie i identyfikacja QTL związanych ze zdolnością ogórka (Cucumis sativus L.) do regeneracji roślin w kulturach in vitro
12:50-13:10Mateusz Matuszkiewicz Reakcja rośliny na kombinację stresu biotycznego i abiotycznego
13:10-13:30Dorota Weigt Wpływ 5-azacytydyny na indukcję embriogenezy mikrospor i efektywność otrzymywania podwojonych haploidów pszenicy zwyczajnej
13:30 – 15:00Lunch
15:00-17:00 Sesja III: Genomika roślin i bionformatyka
Prowadzący: Dariusz Grzebelus/Magdalena Pawełkowicz
15:00-15:30Masimo Iorizzo* From genome to genes and DNA markers to improve agronomic performance and quality of fruit and vegetables crops
15:30-15:50Pablo Cavagnaro* Genetics and genomics of carrot anthocyanin pigmentation
15:50-16:10Bradley J Till* High-throughput discovery of induced and natural mutations in plants
16:10-16:30Stefan Stojałowski Wykorzystanie wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA w badaniach genomów mitochondrialnych różnych cytoplazm żyta
16:30-16:45Katarzyna Czyż Dynamika zmian składu genowego wybranych roślin strączkowych w ewolucji i utrzymaniu zdolności symbiotycznego wiązania azotu
16:45-17:00Agnieszka Tomkowiak Wysokoprzepustowe markery silicoDArT i SNP oparte na DArTseq wykorzystane do mapowania asocjacyjnego genów związanych z cechami morfologicznymi kukurydzy
17:00-17:30Jerzy Czembor i Nathan Watson-Haigh Platforma bioinformatyczna zasobów genetycznych roślin użytkowych – projekt AGROBANK: narzędzie wspierające wdrażanie strategii bioróżnorodności w rolnictwie
17:30-18:30Sesja plakatowa (numery nieparzyste) + przerwa kawowa
19:30-22:00Przyjęcie powitalne

23.09.2021, czwartek

9:00-11:05 Sesja IV: Genetyczne podłoże reakcji na stresy biotyczne i abiotyczne I
Prowadzący: Beata Myśków/Stefan Stojałowski
9:00-9:20Paweł Czembor Zmienność w populacji patogenów biotroficznych zbóż P. triticina (rdza brunatna) i P. striiformis f. sp tritici (rdza żółta)
9:20-9:40Edyta Paczos-Grzęda Osiągnięcia i perspektywy hodowli odpornościowej owsa
9:40-10:00Monika Rakoczy-Trojanowska Genetyczne podłoże odporności żyta na rdzę brunatną
10:00-10:20Stanisław Karpiński Molecular regulation of retrograde signaling, stomatal development, photosynthesis, cell death and foliar temperature in higher plants
10:20-10:35Monika Markiewicz Identyfikacja genów związanych z odpornością roślin z rodzaju Brassica na infekcję powodowaną przez Plasmodiophora brassicae
10:35-10:50Ewelina Złotkowska Precyzyjne fenotypowanie cech związanych z podatnością roślin na przędziorka chmielowca
10:50-11:05Anna Wlazło Korelacja zróżnicowania podatności ekotypów rzodkiewnika pospolitego na przędziorka chmielowca z ekspresją markerów stresu biotycznego
11:05-11:30Przerwa kawowa
11:30-13:30 Sesja V: Eksploracja zasobów genowych i cytogenetyka
Prowadzący: Michał Kwiatek/Robert Hasterok
11:30-12:00Robert Hasterok Modelowe trawy Brachypodium a analizy cytomolekularne – 20 lat później
12:00-12:20Jerzy Nawracała Analiza zasobów genowych soi przydatnych do hodowli w warunkach klimatycznych Polski
12:20-12:40Michał Książkiewicz Molekularne podłoże wczesności kwitnienia uprawnych gatunków łubinów Starego Świata
12:40-13:00Hanna Bolibok-Bragoszewska Identyfikacja śladów presji selekcyjnej w genomach form żyta o różnym pochodzeniu i stopniu ulepszenia
13:00-13:15Maja Boczkowska Polskie zasoby genowe zbóż – stan kolekcji, badania, przyszłość
13:15-13:30Sylwia Kowalik Identyfikacja taksonomiczna obiektów z rodzaju Triticum w kolekcji Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
13:30-15:00Lunch
15:00-17:00 Sesja VI: Edycja genomów roślin uprawnych – nadzieje i obawy (sesja popularno-naukowa online) Link do transmisji YT
Prowadzący: Marcin Filipecki/Marcin Rotkiewicz – moderacja
15:00-15:20Leszek Łyżnik* Wprowadzenie do technologii edycji genomów i przykłady cech użytkowych w warsztacie naukowców
15:20-15:40Anna Linkiewicz Mutageneza jako powszechne narzędzie hodowlane
15:40-16:00Michał Rokicki Czy firmy hodowlane potrzebują nowych źródeł zmienności i jak szybko można je wykorzystać?
16:00-16:20Sławomir Sowa Wyzwania związane z autoryzacją oraz wykrywaniem i identyfikacją produktów edycji genów w UE
16:20-17:00dyskusja
17:00-18:00Sesja plakatowa (numery parzyste) + przerwa kawowa
19:30-23:30 Uroczysta kolacja

24.09.2021, piątek

9:00-11:00 Sesja VII: Genetyka i genomika w hodowli roślin
Prowadzący: Henryk Bujak/Jerzy Nawracała
9:00-9:10Paweł Dopierała Prezentacja firmy KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
9:10-9:40Rafał Barański Edycja genów marchwi z wykorzystaniem wektorów CRISPR/Cas i kompleksów RNP w układzie modelowym
9:40-9:55Adam Sitarski Markery molekularne w hodowli buraka cukrowego
9:55-10:10Małgorzata Niewińska Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne
10:10-10:25Michał Kwiatek Introgresja odporności na choroby wywołane przez grzyby patogeniczne do zbóż
10:25-10:40Stefan Stojałowski Wykorzystanie markerów DArTseq do analizy struktury genetycznej wybranych odmian populacyjnych i mieszańcowych żyta
10:40-11:00Andrzej Kilian* Zintegrowany system produkcji i analizy danych genetycznych dla hodowli roślin
11:00-11:30Przerwa kawowa
11:30-13:30 Sesja VIII: Genetyczne podłoże reakcji na stresy biotyczne i abiotyczne II
Prowadzący: Grzegorz Bartoszewski/Ewa Zimnoch-Guzowska
11:30-12:00Jadwiga Śliwka Identyfikacja i wykorzystanie genów odporności na zarazę ziemniaka
12:00-12:30Robert Malinowski O braku wody i ponurym hydrauliku, czyli rola tkanki waskularnej w odpowiedzi na stresy abiotyczne i biotyczne
12:30-12:45Piotr Gawroński Ekspresja genów chloroplastowych w warunkach stresu świetlnego
12:45-13:00Beata Myśków Związek genu PAO1 żyta z odpornością na mączniaka prawdziwego
13:00-13:15Marek Koter Czy konkurencja między endogennymi RNA uczestniczy w odpowiedzi roślin na nicienie cystowe?
13:15-13:30Karolina Sobańska Wpływ zimna na fotosyntezę, biochemię i anatomię u genotypów o wysokiej i niskiej tolerancji na chłód trawy energetycznej – Miscanthus sinensis
13:30-14:00 Zakończenie konferencji. Wręczenie nagród, pożegnanie uczestników